Transformar amb dplyr

En aquest apartat aprendrem a transformar el marc de dades. Per què volem transformar un marc de dades? Aquestes són les funcions del paquet dplyr que més utilitzarem:

 • Filtrar: Si volem reduir el nombre d’observacions utilitzarem la funció filter().
 • Seleccionar: Si volem reduir el nombre de columnes utilitzarem la funció select().
 • Ordenar: Si volem ordenar les observacions pels valors d’una determinada columna: utilitzarem la funció arrange().
 • Mutar: Si volem crear una nova columna a partir de valors d’altres columnes: utilitzarem la funció mutate().
 • Resumir: Si volem resumir vàries observacions mitjançant una operació: utilitzarem la funció summarize().
 • Agrupar: Si volem canviar la unitat d’anàlisi de les operacions: utilitzarem la funció group_by().

En aquest apartat aplicarem les funcions del paquet dplyr al marc de dades gapminder. Per procedir, haurem de carregar els dos paquets:

#recordeu que els paquets han d'estar prèviament instal·lats 
library(gapminder)
library(dplyr)

L’operador pipe

És imprescindible que sapigueu com funciona el símbol %>%, que en direm l’operador pipe. Fins ara, hem après que les funcions s’apliquen així:

 • El primer argument dins d’una funció acostuma a ser el marc de dades o un objecte. Per exemple:
  • funcio1(marcdades, argument2, argument3 ...)
  • funcio2(marcdades, argument2, argument3 ...)
 • Per tant, si volem aplicar vàries funcions i arguments al mateix marc de dades hauríem de fer quelcom com per exemple:
  • funcio2(funcio1(marcdades, argument2), argument2)
 • Resulta bastant complicat de llegir una funció així.

El que fa la funció pipe és facilitar-nos la lectura del codi, ordenant les funcions de diferent manera. Amb la pipe canviem l’ordre amb què escrivim les funcions, de manera que:

 • Primer indiquem el marc de dades de referència seguit del símbol pipe.
 • A continuació funcio1(argument2, argument3 ...) i també ho acabem amb una pipe.
 • A continuació funcio2(argument2, argument3 ...) i també ho acabem amb una pipe.
 • I així successivament, com es mostra en l’exemple del codi següent:
marcdades %>%
 funcio1(argument2) %>%
 funcio2(argument2, argument3) %>%
 funcio3(argument2)
 ...

Filtrar

Apliquem filter() si volem reduir el nombre d’observacions. Per exemple, si només ens interessa treballar amb un sol país del marc de dades:

 gapminder %>%
 filter(country == "France")
## # A tibble: 12 x 6
##  country continent year lifeExp   pop gdpPercap
##  <fct>  <fct>   <int>  <dbl>  <int>   <dbl>
## 1 France Europe   1952  67.4 42459667   7030.
## 2 France Europe   1957  68.9 44310863   8663.
## 3 France Europe   1962  70.5 47124000  10560.
## 4 France Europe   1967  71.6 49569000  13000.
## 5 France Europe   1972  72.4 51732000  16107.
## 6 France Europe   1977  73.8 53165019  18293.
## 7 France Europe   1982  74.9 54433565  20294.
## 8 France Europe   1987  76.3 55630100  22066.
## 9 France Europe   1992  77.5 57374179  24704.
## 10 France Europe   1997  78.6 58623428  25890.
## 11 France Europe   2002  79.6 59925035  28926.
## 12 France Europe   2007  80.7 61083916  30470.

És important tenir en compte que el resultat de dins el parèntesi de la funció filter() ha de ser un vector lògic. Podem combinar diferents operacions amb els següents símbols:

 • Amb la coma (,) o el símbol & ens retorna els valors que compleixen tots els requisits.
 • Amb el símbol | ens retorna els valors que compleixen un o l’altre requisit.
 • Amb el símbol %in% ens retorna els valors que indiquem en un vector.
gapminder %>%
 filter(year == 1992, gdpPercap > 30000)

gapminder %>%
 filter(year >= 1992 | gdpPercap > 24000)

gapminder %>%
 filter(year != 1992 & gdpPercap <= 24000)

gapminder %>%
 filter(country %in% c("France", "Germany", "Spain"))
## # A tibble: 4 x 6
##  country    continent year lifeExp    pop gdpPercap
##  <fct>     <fct>   <int>  <dbl>   <int>   <dbl>
## 1 Kuwait    Asia    1992  75.2  1418095  34933.
## 2 Norway    Europe   1992  77.3  4286357  33966.
## 3 Switzerland  Europe   1992  78.0  6995447  31872.
## 4 United States Americas  1992  76.1 256894189  32004.
## # A tibble: 592 x 6
##  country   continent year lifeExp   pop gdpPercap
##  <fct>    <fct>   <int>  <dbl>  <int>   <dbl>
## 1 Afghanistan Asia    1992  41.7 16317921   649.
## 2 Afghanistan Asia    1997  41.8 22227415   635.
## 3 Afghanistan Asia    2002  42.1 25268405   727.
## 4 Afghanistan Asia    2007  43.8 31889923   975.
## 5 Albania   Europe   1992  71.6 3326498   2497.
## 6 Albania   Europe   1997  73.0 3428038   3193.
## 7 Albania   Europe   2002  75.7 3508512   4604.
## 8 Albania   Europe   2007  76.4 3600523   5937.
## 9 Algeria   Africa   1992  67.7 26298373   5023.
## 10 Algeria   Africa   1997  69.2 29072015   4797.
## # … with 582 more rows
## # A tibble: 1,468 x 6
##  country   continent year lifeExp   pop gdpPercap
##  <fct>    <fct>   <int>  <dbl>  <int>   <dbl>
## 1 Afghanistan Asia    1952  28.8 8425333   779.
## 2 Afghanistan Asia    1957  30.3 9240934   821.
## 3 Afghanistan Asia    1962  32.0 10267083   853.
## 4 Afghanistan Asia    1967  34.0 11537966   836.
## 5 Afghanistan Asia    1972  36.1 13079460   740.
## 6 Afghanistan Asia    1977  38.4 14880372   786.
## 7 Afghanistan Asia    1982  39.9 12881816   978.
## 8 Afghanistan Asia    1987  40.8 13867957   852.
## 9 Afghanistan Asia    1997  41.8 22227415   635.
## 10 Afghanistan Asia    2002  42.1 25268405   727.
## # … with 1,458 more rows
## # A tibble: 36 x 6
##  country continent year lifeExp   pop gdpPercap
##  <fct>  <fct>   <int>  <dbl>  <int>   <dbl>
## 1 France Europe   1952  67.4 42459667   7030.
## 2 France Europe   1957  68.9 44310863   8663.
## 3 France Europe   1962  70.5 47124000  10560.
## 4 France Europe   1967  71.6 49569000  13000.
## 5 France Europe   1972  72.4 51732000  16107.
## 6 France Europe   1977  73.8 53165019  18293.
## 7 France Europe   1982  74.9 54433565  20294.
## 8 France Europe   1987  76.3 55630100  22066.
## 9 France Europe   1992  77.5 57374179  24704.
## 10 France Europe   1997  78.6 58623428  25890.
## # … with 26 more rows

El següent vídeo us ho explica.

Font: Datacamp

Per treballar amb un marc de dades filtrat sempre és més pràctic guardar-lo com a un nou objecte. En aquest cas hem demanat només els valors del continent africà i ho hem guardat com a objecte gap_afr.

gap_afr <- gapminder %>%
 filter(continent == "Africa")

unique(gap_afr$continent) #fixeu-vos com aquesta variable és un vector
## [1] Africa
## Levels: Africa Americas Asia Europe Oceania
#podem eliminar els nivells amb droplevels() 

Seleccionar

Reduïm el nombre de columnes amb select():

 • Ens retornarà el marc de dades amb l’ordre de les columnes que hem indicat a dins la funció. Les columnes que no indiquem ens les eliminarà.
 • El símbol - ens elimina la columna que indiquem.
 • El símbol : ens retorna de la columna que indiquem a l’esquerra del símbol a la columna que indiquem a la dreta.
 • Podem utilitzar la funció select() simplement per reordenar columnes.
gapminder %>% #seleccionem country, year i pop
 select(country, year, pop)

gapminder %>% #eliminem gdpPercap
 select(-gdpPercap)

gapminder %>% #seleccionem de country fins a year i gdpPercap
 select(country:year, gdpPercap)

gapminder %>% #reordenem les columnes
 select(country, year, continent, lifeExp, gdpPercap, pop)

Ordenar

Ordenem amb arrange() per una o més columnes. Podem introduir més d’una columna. Ens ordenarà primer per la primera columna, després per la segona columna i així successivament.

gapminder %>%
 arrange(continent, lifeExp)

Per defecte ordenem en ordre ascendent. Si volem que ens ordeni en ordre descendent haurem d’introduir desc().

gapminder %>%
 arrange(desc(lifeExp))
## # A tibble: 6 x 6
##  country     continent year lifeExp    pop gdpPercap
##  <fct>      <fct>   <int>  <dbl>   <int>   <dbl>
## 1 Japan      Asia    2007  82.6 127467972  31656.
## 2 Hong Kong, China Asia    2007  82.2  6980412  39725.
## 3 Japan      Asia    2002  82  127065841  28605.
## 4 Iceland     Europe   2007  81.8  301931  36181.
## 5 Switzerland   Europe   2007  81.7  7554661  37506.
## 6 Hong Kong, China Asia    2002  81.5  6762476  30209.

Mutar

Amb mutate() creem una nova columna a través dels valors d’una altra columna. Funciona de la següent manera:

 • Primer introduïm el nom de la columna de destí, seguit d’un igual i de l’operació que vulguem fer.
 • Si com a columna de destí indiquem el nom d’una columna que ja figura al marc de dades, ens sobreescriurà els resultats (exemple pop).
 • Si com a columna de destí indiquem el nom d’una columna que no figura al marc de dades, ens crearà una nova columna amb el nom de la columna de destí (exemple gdp).
gapminder %>%
 mutate(pop = pop / 1000000) #substitueix la columna pop
gapminder %>%
 mutate(gdp = gdpPercap * pop) %>% #crea la columna gdp perquè no existia prèviament en el marc de dades
 head()
## # A tibble: 6 x 7
##  country   continent year lifeExp   pop gdpPercap     gdp
##  <fct>    <fct>   <int>  <dbl>  <int>   <dbl>    <dbl>
## 1 Afghanistan Asia    1952  28.8 8425333   779. 6567086330.
## 2 Afghanistan Asia    1957  30.3 9240934   821. 7585448670.
## 3 Afghanistan Asia    1962  32.0 10267083   853. 8758855797.
## 4 Afghanistan Asia    1967  34.0 11537966   836. 9648014150.
## 5 Afghanistan Asia    1972  36.1 13079460   740. 9678553274.
## 6 Afghanistan Asia    1977  38.4 14880372   786. 11697659231.

Amb les funcions que coneixem fins ara podem enllaçar les operacions següents:

gap_asia <- gapminder %>%
 filter(year == 1952, #demanem dades de l'any 1952 i (AND) ...
     continent == "Asia") %>% # ... del continent asiàtic
 select(-continent, -year) %>% #eliminem les columnes continent i any
 mutate(gdp = gdpPercap * pop, #creem la variable gdp
     perc_gdp = gdp / sum(gdp)) %>% #creem la variable perc_gdp
 arrange(desc(gdp)) #ordenem per la columna gdp

Fixeu-vos que sempre podem fer operacions sobre columnes que acabem de crear. En l’exemple hem creat la columna gdp i acte seguit l’hem utilitzat per crear una nova variable.

Resumir

Amb summarize() demanem un resum d’una variable. Per exemple, en la següent funció demanem que ens resumeixi el marc de dades gap_asia de la següent manera:

 • Volem saber quant suma la població.
 • Quina és la mitjana del PIB per càpita.
 • Quina és la proporció de països que tenen un PIB per càpita superior a la mitjana.
 • En quants casos l’esperança de vida és superior a 60.
 • De quin nombre total de casos disposem.
gap_asia %>%
 summarize(tpop = sum(pop),
      mean_gdpcap = mean(gdpPercap, na.rm = TRUE),
      prop = mean(gdpPercap > mean_gdpcap),
      esp = sum(lifeExp > 60),
      count = n())
## # A tibble: 1 x 5
##     tpop mean_gdpcap  prop  esp count
##    <int>    <dbl> <dbl> <int> <int>
## 1 1395357351    5195. 0.0909   4  33

Agrupar

Amb la funció group_by() agrupem les operacions posteriors a partir d’una variable categòrica. Per exemple, a continuació hem demanat sumaris molt semblants al codi anterior, però agrupats per continent. Ens retornarà un sumari per cada valor de la variable continent, per tant, per cada un dels cinc continents.

gapminder %>%
 filter(year == 1952) %>%
 group_by(continent) %>% #agrupem per una o més variables categòriques
 summarize(tpop = sum(pop),
      mean_gdpcap = mean(gdpPercap, na.rm = TRUE),
      prop = mean(gdpPercap > mean_gdpcap),
      esp = sum(lifeExp > 60),
      count = n())
## # A tibble: 5 x 6
##  continent    tpop mean_gdpcap  prop  esp count
##  <fct>     <int>    <dbl> <dbl> <int> <int>
## 1 Africa   237640501    1253. 0.327   0  52
## 2 Americas  345152446    4079. 0.24    6  25
## 3 Asia   1395357351    5195. 0.0909   4  33
## 4 Europe   418120846    5661. 0.433   23  30
## 5 Oceania   10686006   10298. 0.5    2   2

Recapitulant dplyr

Aquí podeu veure totes les funcions en un mateix codi:

gapminder %>%
 filter(year == 2002) %>% #filtrem per l'any 2002
 mutate(gdp = gdpPercap * pop) %>% #creem la nova variable gdp
 group_by(continent) %>% #agrupem per continent
 summarize(max_pop = max(pop), #quin és el máxim de població? (a cada continent)
      min_pop = min(pop), #quin és el mínim de població? (a cada continent)
      diff = max_pop - min_pop, #quina és la diferència entre la població màxima i mínima? (a cada continent)
      count = n()) %>% #quantes observacions tenim? (a cada continent)
 arrange(desc(diff)) %>% #ordena per la columna diff en ordre descendent
 select(continent, diff, everything()) #primer vull veure les columnes continent i diff i després la resta 
## # A tibble: 5 x 5
##  continent    diff  max_pop min_pop count
##  <fct>     <int>   <int>  <int> <int>
## 1 Asia   1279743603 1280400000 656397  33
## 2 Americas  286573694 287675526 1101832  25
## 3 Africa   119730902 119901274 170372  52
## 4 Europe   82062641  82350671 288030  30
## 5 Oceania   15638755  19546792 3908037   2

Molt important per al domini de dplyr:

Podeu trobar un resum d’aquest capítol en aquest vídeo:

Font: Datacamp

Referències

Grolemund, Garrett, and Hadley Wickham. 2020. R para Ciencia de Datos. O’Reilly. https://es.r4ds.hadley.nz/index.html.
Previous
Next