Anàlisi bivariant

L’anàlisi bivariant consisteix a analitzar l’associació entre dues variables. Hi ha quatre tipus d’anàlisi que podem fer, en funció de la naturalesa de les variables dependent i independent:

  • Taula de contingència: Entre dues variables categòriques.
  • Diferència de mitjanes:{target="_blank"} Entre una variable categòrica independent i una numèrica dependent.
  • Regressió logística: Entre una variable numèrica independent i una categòrica dependent.
  • Regressió: Entre dues variables numèriques.