Fonts d'Informació i Indicadors per a Estudis Internacionals

Introducció

En aquest apartat trobareu informació de suport a l’assignatura Fonts d’Informació i Indicadors en Estudis Internacionals. Els principals objectius d’aquest contingut són:

 1. Conèixer els processos de conceptualització, operacionalització i mesura per transformar idees en objectes mesurables empíricament.
 2. Avaluar les dades a través dels criteris de validesa, fiabilitat, biaix de selecció i transparència.
 3. Elaborar índexs composts a partir dels tres procediments clau en la seva construcció: agregació, ponderació i normalització.
 4. Conèixer bases de dades emprades habitualment en l’estudi de la política internacional des de varis àmbits: socioeconòmics, polítics, relacions comercials, conflictes, etc.
 5. Llegir i interpretar el contingut dels llibres de codis.
 6. Familiaritzar-se amb l’exploració de dades, en especial mitjançant el programari lliure RStudio.

Materials

Els materials que trobareu en aquest apartat són:

 • Breu descripció del temari
 • Vídeos tutorials
 • Codis R

Programari

Aquests materials necessitem tenir instal·lat el programari . Podeu descarregar-los en els següents enllaços:

 • R
 • RStudio
 • Instal·lar els següents paquets d’R:
install.packages(c("countrycode", "foreign", "gapminder", "ggthemes", "haven", "janitor", "knitr", "readxl", "rmarkdown", "tidyverse", "wbstats"))

Nota important:

A cada tema del curs trobareu caixes com aquesta.
Dins de les caixes trobareu codi.
Copieu i enganxeu el codi que trobeu al vostre RStudio.

També us poden ser útils alguns cursos inicials que trobareu a Informació General.