Geopolítica (CAT)

Introducció

En aquest apartat trobareu informació de suport a l’assignatura Geopolítica. Els objectius d’aquest contingut són:

  1. Conèixer diferents objectes espacials: punts, multipunts, polígons i ràsters.
  2. Aprendre el funcionament de diferents tipus de paquets d’R com sf, leaflet, ggmap o tmap.
  3. Treballar amb dades relacionades amb la geografia i les relacions internacionals.

Materials

Els materials que trobareu en aquest apartat són:

  • Breu descripció del temari
  • Vídeos tutorials
  • Codi

Programari

Per treballar amb aquests materials necessitem tenir instal·lat el programari . Podeu descarregar-los en els següents enllaços:

  • R
  • RStudio
  • Instal·lar els següents paquets d’R:
install.packages(c("countrycode", "foreign", "ggmap", "ggthemes", "haven", "htmlwidgets", "janitor", "knitr", "leaflet", "readxl", "rmarkdown", "rnaturalearth", "rnaturalearthdata", "RColorBrewer", "sf", "tidyverse", "wbstats"))

Nota important:

A cada tema del curs trobareu caixes com aquesta.
Dins de les caixes trobareu codi.
Copieu i enganxeu el codi que trobeu al vostre RStudio.

També us poden ser útils alguns cursos inicials que trobareu a Informació General.