Punts

Les dades es poden representar en un mapa a través de diverses figures geomètriques, com poden ser punts, línies o polígons. Aquest apartat té com a objectiu veure diverses maneres d’ubicar dades en un mapa a través de punts. En concret: