Disputes interestatals

L’objectiu d’aquesta activitat és representar les dades d’un conflicte en un mapa. Les dades que utilitzarem es troben a la pàgina web de Correlates of War (COW), un dels centres de recerca internacionals especialitzat en la investigació de conflictes armats. Per a realitzar l’activitat, necessitem els elements següents:

Aquests són els paquets d’R que necessitem carregar per poder desenvolupar correctament l’activitat:

#recordeu que els paquets han d'estar prèviament instal·lats
library(dplyr)
library(readr)
library(ggplot2)
library(ggmap)

La base de dades

La base de dades Militarized Interstate Disputes (v5.0) (Palmer et al. 2020) conté informació detallada sobre conflictes en què un o més estats amenacen, mostren o utilitzen la força contra un o més estats entre 1816 i 2014. Per accedir a la base de dades, haurem de descarregar l’arxiu MID 5 Data and Supporting Materials.zip i descomprimir el zip. Si apliqueu el codi següent, us situarà tots els arxius al directori de treball.

download.file("https://correlatesofwar.org/wp-content/uploads/MID-5-Data-and-Supporting-Materials.zip", "MID5.zip")

DESCÀRREGA: Si no us funciona el codi de descàrrega, descarregueu l’arxiu zip manualment, ubiqueu-lo al vostre directori de treball i canvieu-li el nom per MID5.zip i descomprimiu-lo. Si us posa els arxius descomprimits en una subcarpeta, agafeu tots els arxius de la subcarpeta i ubiqueu-los al directori de treball (de manera que no us quedin a cap subcarpeta).

De tots els arxius que hem descomprimit, ens interessen de moment els dos arxius .csv on tenim les dades per disputa militaritzada (MIDA 5.0.csv) i per incident (MIDI 5.0.csv).

 1. Dades per disputa militaritzada: L’arxiu MIDA 5.0.csv conté informació de disputes militaritzades produïdes entre 1816 i 2010. La unitat d’anàlisi és l’inici de la disputa militaritzada.
 2. Dades per incident de la disputa militaritzada: L’arxiu MIDI 5.0.csv conté informació de disputes militaritzades produïdes entre 1993 i 2010. La unitat d’anàlisi és l’incident de la disputa militaritzada.

Dades per disputa militaritzada

Les dades per disputa militaritzada es troben a l’arxiu MIDA 5.0.csv. A continuació convertim l’arxiu en l’objecte d’R mida. A la Taula 1 veiem el resultat de teclejar head(mida, 10) a la consola.

mida <- read_csv("MIDA 5.0.csv") #heu de tenir carregat el paquet readr
head(mida, 10)
Table 1: Base de dades MIDA v5.0
dispnumstdaystmonstyearenddayendmonendyearoutcomesettlefatalityfatalpremaxdurmindurhiacthostlevrecipnumanumbongo2014version
2-971902241190361002081787301105
32519132510191343001771778301105
4155194613111946532-918318316411105
7131019512611952132-910610617411105
8-9718561431857126-925722720511105
9291218891011890610013137301105
111131938123193841002214401105
1211319383091938410020420416411505
13641863178186312-9-913413415403105
141510189531121895430078787301105

Exercici 1: Explora el marc de dades amb head(mida) i glimpse(mida). Si tecleges head(mida) veuràs les primeres sis observacions i glimpse(mida) et permetrà veure el marc de dades de forma vertical. Respon a les següents preguntes, ajudant-te també del que trobaràs a dins l’arxiu MID 5.0 Codebook.pdf (pàgines 2-4) que has descomprimit. Consulta com utilitzar un llibre de codis en aquest enllaç1:

 • Quantes observacions i quantes variables té el marc de dades? Quina és la seva unitat d’anàlisi?
 • Quines són les variables que ens permeten saber el dia, mes i any que es va originar la disputa?
 • Fixa’t que en moltes cel·les apareix el valor -9. Sabries explicar què significa?
 • Quins diferents resultats pot tenir una disputa segons la variable outcome?
 • Busca al llibre de codis el significat de les variables fatality i hostlev.
 • La variable dispnum es refereix al codi que rep una disputa militaritzada. Selecciona una de les primeres disputes que apareixen al marc de dades i consulta’n més informació al llibre disponible a l’aula International Conflicts, 1816-2010: Militarized Interstate Dispute Narratives (hauràs de buscar-hi el codi de la disputa). Descriu-la breument.

Les coordenades

Les coordenades ens indiquen el lloc exacte d’un mapa on hi associarem a determinada informació. Com sabeu, en un mapa del món necessitarem saber la longitud (eix horitzontal) i la latitud (eix vertical). Les coordenades de cada incident les trobem a una altra base de dades de COW, la Militarized Interstate Dispute Locations (v2.1) (Bezerra and Braithwaite 2019). Per descarregar les dades, haurem d’aplicar el codi que se’ns mostra a continuació, on descarreguem l’arxiu MIDLOC_2.1.zip al directori de treball i el descomprimim.

download.file("https://correlatesofwar.org/data-sets/MIDLOC/midloc_2-1.zip/@@download/file/MIDLOC_2.1.zip", "MIDLOC_2.1.zip")
unzip("MIDLOC_2.1.zip")

DESCÀRREGA: Si no us funciona el codi de descàrrega, descarregueu l’arxiu zip manualment, ubiqueu-lo al vostre directori de treball i canvieu-li el nom per MID5.zip i descomprimiu-lo. Si us posa els arxius descomprimits en una subcarpeta, agafeu tots els arxius de la subcarpeta i ubiqueu-los al directori de treball (de manera que no us quedin a cap subcarpeta).

Quan obrim l’arxiu zip se’ns ubiquen al nostre directori de treball dos arxius .csv amb dades de geolocalització: MIDLOCA_2.1.csv i MIDLOCI_2.1.csv.

 1. MIDLOC-A v2.1: Conté informació de disputes militaritzades produïdes entre 1816 i 2010. La unitat d’anàlisi és l’inici de la disputa militaritzada. Per tant, la geolocalització mostra el lloc de l’inici de la disputa, encara que després s’hagin pogut produir incidents en altres llocs.
 2. MIDLOC-I v2.1: Conté informació de disputes militaritzades produïdes entre 1993 i 2010. La unitat d’anàlisi és l’incident de la disputa militaritzada. Per tant, la geolocalització mostra el lloc de cada incident. Una disputa militaritzada pot tenir varis incidents, entre ells l’incident que va iniciar la disputa.

Si ens interessen les dades per disputa militaritzada, utilitzarem l’arxiu MIDLOCA_2.1.csv. A continuació convertim l’arxiu en l’objecte d’R midloca. A la Taula 2 veiem el resultat de teclejar head(midloca) a la consola.

midloca <- read_csv("MIDLOCA_2.1.csv") #heu de tenir carregat el paquet readr
head(midloca)
Table 2: Base de dades MIDLOC-A v2.1
yeardispnummidloc2_locationmidloc2_measuringpointmidloc2_xlongitudemidloc2_ylatitudemidloc2_precisionmidloc2_howobtainedmidloc2_precision_commentmidloc2_general_commentpriogrid_cellmidloc11_locationmidloc11_midlocmeasuringpointmidloc11_latitudemidloc11_longitudemidloc11_precision
19022Canada-United States (Alaska [ADM1]) BorderMidpoint of shared (subnational) border-138.670059.82835ArcGIS and GADMPoint along a lineNA215363Alaska-Canadian borderJuneau, Alaska58.5092-134.68904
19133Austria-Yugoslavia BorderMidpoint of shared (national) border14.911046.62235ArcGIS and cShapesPoint along a lineUses 1955 data196950Austria’s border with SerbiaBelgrade, Yug44.811920.46564
19464Straits of CorfuStraits of Corfu19.970039.77003latlong.netStraitNA186880Corfu ChannelKerkira, GRC39.6219.91974
19517Suez CanalTimsah Lake32.290930.57355latlong.netPoint along a lineNA173945Suez canal zoneSuez canal, UAR29.916732.55004
18568Tehran, IranTehran, Iran51.389035.68928latlong.netCapitalNA181183IranTehran, IRN35.671951.42445
18899Mozambique Territorial WatersCentroid of territorial waters36.9704-18.19183ArcGIS and Marine RegionsTerritorial watersNA103394Waters off MozambiqueMaputo-25.965332.58924

Exercici 2: Examina el marc de dades midloca mitjançant les funcions head() i glimpse(). Si tecleges head(midloca) veuràs les primeres sis observacions i glimpse(midloca) et permetrà veure el marc de dades de forma vertical. Respon a les següents preguntes, ajudant-te també del llibre de codis que trobaràs a dins l’arxiu MIDLOCA_2.1 Codebook.pdf que has descomprimit:

 • Quina és la unitat d’anàlisi del marc de dades?
 • A quines columnes es troben les coordenades?
 • Quin és el significat de la variable midloc2_precision? I la midloc2_precision_comment?

Descripció dels conflictes

És molt important, al començar aquest apartat, assegurar-se d’haver comprès el significat de la columna dispnum que hem vist en l’apartat anterior. La descripció de totes les disputes militaritzades de la base de dades Militarized Interstate Disputes es troben en el llibre International Conflicts, 1816-2010: Militarized Interstate Dispute Narratives, disponible a l’aula i a la biblioteca d’UOC. Aquest llibre està organitzat en dues parts:

 • Introducció: Conté una definició de disputa militaritzada i informació de com el llibre està organitzat.
 • Disputes militaritzades: A partir de la pàgina 4 es descriuen diversos detalls de 2.212 disputes militaritzades entre 1816 i 2010. Fixeu-vos que cada disputa té un codi associat. Per exemple, la primera disputa que apareix a la pàgina 4 és la número 2968, que correspondrà amb dispnum de la MID dataset.

Les disputes militaritzades més recents de 1993 també podeu consultar la descripció en tres arxius que es trobarem a dins de l’arxiu MID5.zip: MID_Narratives 1993-2001.pdf, MID_Narratives 2002-2010.pdf i MID Narratives 2011-2014.pdf.

Exercici 3: Fes una ullada al llibre International Conflicts, 1816-2010: Militarized Interstate Dispute Narratives i respon a les següents preguntes:

 • Quina és la definició de disputa?
 • Què és una narrativa? Què és una díada?
 • En el segon apartat del llibre, com estan ordenats els conflictes?

Eines de mapeig

Un cop tenim la informació necessària i les coordenades d’aquesta informació, ara només ens cal ubicar tots els elements en un mapa. En aquesta part farem servir diverses eines de mapeig del programari R:

 • El mapa base el crearem amb el paquet ggmap.
 • La informació la tractarem amb dplyr i la col·locarem al mapa amb ggplot2.

Mapa base

De moment crearem el mapamundi world_map que ens permeti visualitzar la distribució de totes les observacions de la base de dades MIDLOC-A segons les seves coordenades. Dins del paquet ggmap2, utilitzarem la funció get_stamenmap() per accedir als mapes. A dins la funció indicarem:

 • Els límits del mapa.
 • La resolució amb zoom.
 • El tipus de mapa que volem visualitzar amb maptype. Hem escollit terrain-background com a opció per defecte. Consulteu altres tipus de mapa amb: ?get_stamenmap.
# Amb la funció get_stamenmap creem un mapamundi
world_map <- get_stamenmap(bbox = c(top = 75,
                  left = -170, right = 170,
                  bottom = -58),
                  zoom = 2, #marquem la resolució del mapa
                  maptype = "terrain-background")

Si voleu visualitzar l’objecte que acabeu de crear només cal que utilitzeu la funció ggmap() com s’indica a continuació.

ggmap(world_map)

Informació del mapa

Ara ja tenim el mapa, les coordenades i la informació. Només ens queda ajuntar tots aquests elements amb el mapa. Farem una primera prova amb les eines del paquet ggplot2, que ens permeten ubicar les observacions de l’objecte midloca en el mapa que acabem de crear. Per això, indicarem les coordenades horitzontal (midloc2_xlongitude) i vertical (midloc2_ylatitude), així com alguns atributs com ara el color i la transparència dels punts. El resultat és el mapa que observem a la Figura 1.

#Introduïm les dades de midloca al mapamundi
world_map %>% #mapa base
 ggmap(base_layer = ggplot(aes(x = midloc2_xlongitude, #quina variable posem a l'eix de les x?
                y = midloc2_ylatitude), #quina variable posem a l'eix de les y?
             data = midloca)) + #on es troben les coordenades?
 geom_point(alpha = 0.3, col = "blue") #definim transparència al 40% i color blau
Disputes militaritzades interestatals al món (1816-2020)

Figure 1: Disputes militaritzades interestatals al món (1816-2020)

Exercici 4: Observa el mapa de la Figura 1 i respon a les següents preguntes:

 • Quines són les coordenades que marquen els límits esquerre, dret, superior i inferior del mapa?
 • On es troben més concentrats els conflictes interestatals?
 • A quines zones del món hi ha hagut menys conflictes interestatals?
 • Quin país es troba situat a longitud -100 i latitud 25?
 • Quina illa es troba situada aproximadament a longitud 50 i latitud -25?
 • A quina longitud i latitud es troba aproximadament Espanya?

Disputes militaritzades

A continuació us mostrem un exemple de com visualitzar un o vàris conflictes segons si utilitzem com a unitat d’anàlisi la disputa militaritzada o l’incident de la disputa militaritzada.

Si prenem com a unitat d’anàlisi la disputa militaritzada utilitzarem el marc de dades midajoin, que creem a partir dels objectes mida i midloca amb el codi que mostrem a continuació. Aquest codi uneix els dos objectes i també recodifica algunes variables que hem tractat anteriorment, com settle o fatality. Les primeres observacions de midajoin es mostren a la Taula 3. Fixeu-vos que ara tenim les coordenades i informació de la disputa en un mateix marc de dades.

midajoin <- mida %>%
 left_join(midloca, by = c("dispnum")) %>%
 select(dispnum, location = midloc2_location, measuringpoint = midloc2_measuringpoint, 
     lon = midloc2_xlongitude, lat = midloc2_ylatitude, styear, endyear, 
     settle, hostlev, fatality, fatalpre, maxdur, mindur, recip, numa, numb) %>%
 mutate(settle = case_when(settle == 1 ~ "Negotiated",
              settle == 2 ~ "Imposed",
              settle == 3 ~ "None",
              settle == 4 ~ "Unclear",
              TRUE ~ "Missing"),
     fatality = case_when(fatality == 0 ~ "None",
               fatality == 1 ~ "1-25",
               fatality == 2 ~ "26-100",
               fatality == 3 ~ "101-250",
               fatality == 4 ~ "251-500",
               fatality == 5 ~ "501-999",
               fatality == 6 ~ "More than 999",
               TRUE ~ "Missing"),
     hostlev = case_when(hostlev == 1 ~ "No militarized action",
               hostlev == 2 ~ "Threat to use force",
               hostlev == 3 ~ "Display of force",
               hostlev == 4 ~ "Use of force",
               hostlev == 4 ~ "War"))
Table 3: Unió de MIDLOC-A i MIDA
dispnumlocationmeasuringpointlonlatstyearendyearsettlehostlevfatalityfatalpremaxdurmindurrecipnumanumb
2Canada-United States (Alaska [ADM1]) BorderMidpoint of shared (subnational) border-138.6700059.828319021903NegotiatedDisplay of forceNone0208178011
3Austria-Yugoslavia BorderMidpoint of shared (national) border14.9110046.622319131913NoneDisplay of forceNone0177177011
4Straits of CorfuStraits of Corfu19.9700039.770019461946NoneUse of force26-100-9183183111
7Suez CanalTimsah Lake32.2909030.573519511952NoneUse of force26-100-9106106111
8Tehran, IranTehran, Iran51.3890035.689218561857ImposedNAMore than 999-9257227111
9Mozambique Territorial WatersCentroid of territorial waters36.97040-18.191818891890NegotiatedDisplay of forceNone01313011
11Austria-Germany BorderMidpoint of shared (national) border9.5993247.531919381938NegotiatedUse of forceNone022011
12Czechoslovakia-Germany BorderMidpoint of shared (national) border12.6784050.413919381938NegotiatedUse of forceNone0204204115

A continuació creem el mapa mida_map i ubiquem els conflictes que tenen com a número de disputa (dispnum) 3, 4 i 7. Hem ubicat algunes variables al mapa i hem posat la transparència dels punts (alpha) a 0.5

# Amb la funció get_stamenmap creem un mapamundi
mida_map <- get_stamenmap(bbox = c(top = 75,
                  left = -170, right = 170,
                  bottom = -58),
                  zoom = 2, #marquem la resolució del mapa
                  maptype = "terrain-background")

#Introduïm les dades de midloca al mapamundi
mida_map %>% 
 ggmap(base_layer = ggplot(aes(x = lon, y = lat,
                col = fatality, #tria settle, hostlev o fatality
                size = styear), #tria fatalpre, maxdur o mindur
 data = filter(midajoin, dispnum %in% c(3,4,7)))) + 
 geom_point(alpha = 0.5)
Conflictes a Àustria, Corfu i Canal de Suez

Figure 2: Conflictes a Àustria, Corfu i Canal de Suez

Crea el teu propi mapa: Modifica el codi anterior per crear el teu propi mapa:

 • Tria com a mínim dues disputes militaritzades de la secció Hemisferi Occidental del llibre International Conflicts, 1816-2010: Militarized Interstate Dispute Narratives (Gibler 2018).
 • Pots veure la informació de la disputa a la base de dades introduint el número de disputa en el següent codi:
View(filter(midajoin, dispnum == XXXX))
 • Escull la variable que representarà el color i la variable que representarà la mida dels punts. Escull també la transparència dels punts.
 • Ajusta les coordenades de l’objecte mida_map per focalitzar l’atenció a la zona del món on tinguis els conflictes que has seleccionat. Canvia, si ho prefereixes, el tipus de mapa (per exemple, “watercolor” o “toner-hybrid”. Pots consultar els tipus de mapa teclejant ?get_stamenmap).
 • Fes una descripció del mapa. Ajuda’t de les narratives del llibre International Conflicts, 1816-2010: Militarized Interstate Dispute Narratives (Gibler 2018), d’altra informació complementària que consideris oportuna i de la informació que tens al llibre de codis i a la base de dades.

Bibliografia

Bezerra, P., and A. Braithwaite. 2019. Codebook for the Militarized Interstate Dispute Location (MIDLOC-A/I) Dataset, v2.1.
Braithwaite, A. 2010. MIDLOC: Introducing the Militarized Interstate Dispute (MID) Location Dataset.” Journal of Peace Research 47 (1): 91–98.
Gibler, Douglas M. 2018. International Conflicts, 1816-2010: Militarized Interstate Dispute Narratives. Volume I. Lanham, MD: Rowman & Littlefield Publishers.
Kahle, David, and Hadley Wickham. 2013. ggmap: Spatial Visualization with ggplot2.” The R Journal 5 (1): 144–61.
Palmer, Glenn, Roseanne W. McManus, Vito D’Orazio, Michael R. Kenwick, Mikaela Karstens, Chase Bloch, Nick Dietrich, Kayla Kahn, Kellan Ritter, and Michael J. Soules. 2020. The MID5 Dataset, 2011-2014: Procedures, Coding Rules, and Description. Working Paper. https://correlatesofwar.org/data-sets/MIDs/mid-5-data-and-supporting-materials.zip/view.

 1. Trobaràs més informació metodològica sobre la base de dades al document Dispute Coding Manual.pdf, que es troba a dins de l’arxiu MID5.zip↩︎

 2. Per més informació de com utilitzar ggmaps podeu consultar ggmap: Spatial Visualization with ggplot2 (Kahle and Wickham 2013).↩︎

Previous
Next