Incidents interestatals

L’objectiu d’aquesta activitat és representar les dades d’un conflicte en un mapa. Les dades que utilitzarem es troben a la pàgina web de Correlates of War (COW), un dels centres de recerca internacionals especialitzat en la investigació de conflictes armats. Per a realitzar l’activitat, necessitem els elements següents:

Aquests són els paquets d’R que necessitem carregar per poder desenvolupar correctament l’activitat:

#recordeu que els paquets han d'estar prèviament instal·lats
library(dplyr)
library(readr)
library(ggplot2)
library(ggmap)

La base de dades

La base de dades Militarized Interstate Disputes (v5.0) (Palmer et al. 2020) conté informació detallada sobre conflictes en què un o més estats amenacen, mostren o utilitzen la força contra un o més estats entre 1816 i 2014. Per accedir a la base de dades, haurem de descarregar l’arxiu MID 5 Data and Supporting Materials.zip i descomprimir el zip. Si apliqueu el codi següent, us situarà tots els arxius al directori de treball.

download.file("https://correlatesofwar.org/wp-content/uploads/MID-5-Data-and-Supporting-Materials.zip", "MID5.zip")
unzip("MID5.zip")

DESCÀRREGA: Si no us funciona el codi de descàrrega, descarregueu l’arxiu zip manualment, ubiqueu-lo al vostre directori de treball i canvieu-li el nom per MID5.zip i descomprimiu-lo. Si us posa els arxius descomprimits en una subcarpeta, agafeu tots els arxius de la subcarpeta i ubiqueu-los al directori de treball (de manera que no us quedin a cap subcarpeta).

De tots els arxius que hem descomprimit, ens interessen de moment els dos arxius .csv on tenim les dades per disputa militaritzada (MIDA 5.0.csv) i per incident (MIDI 5.0.csv).

 1. Dades per disputa militaritzada: L’arxiu MIDA 5.0.csv conté informació de disputes militaritzades produïdes entre 1816 i 2010. La unitat d’anàlisi és l’inici de la disputa militaritzada.
 2. Dades per incident de la disputa militaritzada: L’arxiu MIDI 5.0.csv conté informació de disputes militaritzades produïdes entre 1993 i 2010. La unitat d’anàlisi és l’incident de la disputa militaritzada.

Dades per incident

Les dades per disputa militaritzada es troben a l’arxiu MIDA 5.0.csv. A continuació convertim l’arxiu en l’objecte d’R midi. A la Taula 1 veiem el resultat de teclejar head(midi, 10) a la consola.

midi <- read_csv("MIDI 5.0.csv") #heu de tenir carregat el paquet readr
head(midi, 10)
Table 1: Base de dades MIDI v5.0
dispnumincidnumstdaystmonstyearenddayendmonendyeardurationtbifatalityfatalpreactionhostlevnumaversion
3551355101018101993181019931-9001215
355135510022111199224919961404-90013495
355135510041411993-911993-916007315
355135510011671992167199211290073135
3551355100915199311119931851700013415
35513551003-911993-911993-9-9007335
3551355100812419931241993119007335
355135510063219933219931250015415
3551355100530119933011993140015415
3551355100728219932821993143001215

Exercici 1: Explora el marc de dades amb head() i glimpse(). Si tecleges head(midi) veuràs les primeres sis observacions i glimpse(midi) et permetrà veure el marc de dades de forma vertical. Respon a les següents preguntes, ajudant-te també del llibre de codis que trobaràs a dins l’arxiu MID 5.0 Codebook.pdf (pàgines 8-9) que has descomprimit. Consulta com utilitzar un llibre de codis en aquest enllaç)1:

 • Quantes observacions i quantes variables té el marc de dades? Quina és la seva unitat d’anàlisi?
 • Quines són les variables que ens permeten saber el dia, mes i any que va finalitzar l’incident?
 • Fixa’t que en moltes cel·les apareix el valor -9. Sabries explicar què significa?
 • Quantes categories diferents pot tenir una disputa segons la variable fatality? Tenim manera d’obtenir les dades de manera més concreta?
 • Busca al llibre de codis el significat de les variables tbi, action, hostlev i numa.
 • Què significa la variable dispnum? Busca al llibre disponible a l’aula International Conflicts, 1816-2010: Militarized Interstate Dispute Narratives (hauràs de buscar-hi el codi de la disputa) la disputa que té com a codi 3551. Descriu-la breument.

Les coordenades

Les coordenades ens indiquen el lloc exacte d’un mapa on hi associarem a determinada informació. Com sabeu, en un mapa del món necessitarem saber la longitud (eix horitzontal) i la latitud (eix vertical). Les coordenades de cada incident les trobem a una altra base de dades de COW, la Militarized Interstate Dispute Locations (v2.1) (Bezerra and Braithwaite 2019). Per descarregar les dades, haurem d’aplicar el codi que se’ns mostra a continuació, on descarreguem l’arxiu MIDLOC_2.1.zip al directori de treball i el descomprimim.

download.file("https://correlatesofwar.org/wp-content/uploads/MIDLOC_2.1.zip", "MIDLOC_2.1.zip")
unzip("MIDLOC_2.1.zip")

DESCÀRREGA: Si no us funciona el codi de descàrrega, descarregueu l’arxiu zip manualment, ubiqueu-lo al vostre directori de treball i canvieu-li el nom per MID5.zip i descomprimiu-lo. Si us posa els arxius descomprimits en una subcarpeta, agafeu tots els arxius de la subcarpeta i ubiqueu-los al directori de treball (de manera que no us quedin a cap subcarpeta).

Quan obrim l’arxiu zip se’ns ubiquen al nostre directori de treball dos arxius .csv amb dades de geolocalització: MIDLOCA_2.1.csv i MIDLOCI_2.1.csv.

 1. MIDLOC-A v2.1: Conté informació de disputes militaritzades produïdes entre 1816 i 2010. La unitat d’anàlisi és l’inici de la disputa militaritzada. Per tant, la geolocalització mostra el lloc de l’inici de la disputa, encara que després s’hagin pogut produir incidents en altres llocs.
 2. MIDLOC-I v2.1: Conté informació de disputes militaritzades produïdes entre 1993 i 2010. La unitat d’anàlisi és l’incident de la disputa militaritzada. Per tant, la geolocalització mostra el lloc de cada incident. Una disputa militaritzada pot tenir varis incidents, entre ells l’incident que va iniciar la disputa.

Si ens interessen les dades per incident de la disputa militaritzada, utilitzarem l’arxiu MIDLOCI_2.1.csv. A continuació convertim l’arxiu en l’objecte d’R midloci. A la Taula 2 veiem el resultat de teclejar head(midloci) a la consola.

midloci <- read_csv("MIDLOCI_2.1.csv") #heu de tenir carregat el paquet readr
head(midloci)
Table 2: Base de dades MIDLOC-I v2.1
yeardispnumincidnummidloc2_locationmidloc2_measuringpointmidloc2_xlongitudemidloc2_ylatitudemidloc2_precisiononsetmidloc2_howobtainedmidloc2_precision_commentmidloc2_general_commentpriogrid_cellmidloc11_locationmidloc11_midlocmeasuringpointmidloc11_latitudemidloc11_longitudemidloc11_precision
199540054005001Belonia, IndiaBelonia, India91.467623.2505011latlong.netPrecise location textNA163263Belonia subdivision of South Tripura; banks of Muhari River bordering India andBelonia23.2591.5003
199340234023001NAHsinshe120.983024.8500011MIDLOC1.1Precise location textNA165482NAhsinshe24.85120.9831
200041574156001Corentyne River MouthVassen Island-57.14925.7930621IslandNANA137766In the disputed waters at the mouth of the Corentyne River between SUR and GUY.corentyne river5.95-57.1004
200041574156002Corentyne RiverMidpoint of river-57.90963.8617250ArcGIS and Natural Earth DataPoint along a lineNA134885Villages on the GUY side of the Corentyne River.corentyne river5.95-57.1004
200041574156003Corentyne RiverMidpoint of river-57.90963.8617250ArcGIS and Natural Earth DataPoint along a lineNA134885Along the Corentyne River which forms the border between GUY and SUR.corentyne river5.95-57.1004
200041574156004Guyana-Suriname BorderMidpoint of shared (national) border-57.85523.7580350ArcGIS and cShapesPoint along a lineNA134885Along the border between GUY and SUR.corentyne river5.95-57.1004

Exercici 2: Examina el marc de dades midloci mitjançant les funcions head() i glimpse(). Si tecleges head(midloci) veuràs les primeres sis observacions i glimpse(midloci) et permetrà veure el marc de dades de forma vertical. Respon a les següents preguntes, ajudant-te també del llibre de codis que trobaràs a dins l’arxiu MIDLOCI_2.1 Codebook.pdf que has descomprimit:

 • Quina és la unitat d’anàlisi del marc de dades?
 • A quines columnes es troben les coordenades?
 • Què significa la variable onset?
 • Quin és el significat de la variable midloc2_precision? I la midloc2_precision_comment?

Descripció dels conflictes

És molt important, al començar aquest apartat, assegurar-se d’haver comprès el significat de la columna dispnum que hem vist en l’apartat anterior. La descripció de totes les disputes militaritzades de la base de dades Militarized Interstate Disputes es troben en el llibre International Conflicts, 1816-2010: Militarized Interstate Dispute Narratives, disponible a l’aula i a la biblioteca d’UOC. Aquest llibre està organitzat en dues parts:

 • Introducció: Conté una definició de disputa militaritzada i informació de com el llibre està organitzat.
 • Disputes militaritzades: A partir de la pàgina 4 es descriuen diversos detalls de 2.212 disputes militaritzades entre 1816 i 2010. Fixeu-vos que cada disputa té un codi associat. Per exemple, la primera disputa que apareix a la pàgina 4 és la número 2968, que correspondrà amb dispnum de la MID dataset.

Les disputes militaritzades més recents de 1993 també podeu consultar la descripció en tres arxius que es trobarem a dins de l’arxiu MID5.zip: MID_Narratives 1993-2001.pdf, MID_Narratives 2002-2010.pdf i MID Narratives 2011-2014.pdf.

Exercici 3: Fes una ullada al llibre International Conflicts, 1816-2010: Militarized Interstate Dispute Narratives i respon a les següents preguntes:

 • Quina és la definició de disputa?
 • Què és una narrativa? Què és una díada?
 • En el segon apartat del llibre, com estan ordenats els conflictes?

Eines de mapeig

Un cop tenim la informació necessària i les coordenades d’aquesta informació, ara només ens cal ubicar tots els elements en un mapa. En aquesta part farem servir diverses eines de mapeig del programari R:

 • El mapa base el crearem amb el paquet ggmap.
 • La informació la tractarem amb dplyr i la col·locarem al mapa amb ggplot2.

Mapa base

De moment crearem el mapamundi world_map que ens permeti visualitzar la distribució de totes les observacions de la base de dades MIDLOC-I segons les seves coordenades. Dins del paquet ggmap2, utilitzarem la funció get_stamenmap() per accedir als mapes. A dins la funció indicarem:

 • Els límits del mapa.
 • La resolució amb zoom.
 • El tipus de mapa que volem visualitzar amb maptype. Hem escollit terrain-background com a opció per defecte. Consulteu altres tipus de mapa amb: ?get_stamenmap.
# Amb la funció get_stamenmap creem un mapamundi
world_map <- get_stamenmap(bbox = c(top = 75,
                  left = -170, right = 170,
                  bottom = -58),
                  zoom = 2, #marquem la resolució del mapa
                  maptype = "terrain-background")

Si voleu visualitzar l’objecte que acabeu de crear només cal que utilitzeu la funció ggmap() com s’indica a continuació.

ggmap(world_map)

Informació del mapa

Ara ja tenim el mapa, les coordenades i la informació. Només ens queda ajuntar tots aquests elements amb el mapa. Farem una primera prova amb les eines del paquet ggplot2, que ens permeten ubicar les observacions de l’objecte midloci en el mapa que acabem de crear. Per això, indicarem les coordenades horitzontal (midloc2_xlongitude) i vertical (midloc2_ylatitude), així com alguns atributs com ara el color i la transparència dels punts. El resultat és el mapa que observem a la Figura 1.

#Introduïm les dades de midloci al mapamundi
world_map %>% #mapa base
 ggmap(base_layer = ggplot(aes(x = midloc2_xlongitude, #quina variable posem a l'eix de les x?
                y = midloc2_ylatitude), #quina variable posem a l'eix de les y?
             data = midloci)) + #on es troben les coordenades?
 geom_point(alpha = 0.3, col = "blue") #definim transparència al 40% i color blau
Disputes militaritzades interestatals al món (1816-2020)

Figure 1: Disputes militaritzades interestatals al món (1816-2020)

Exercici 4: Observa el mapa de la Figura 1 i respon a les següents preguntes:

 • Quines són les coordenades que marquen els límits esquerre, dret, superior i inferior del mapa?
 • On es troben més concentrats els conflictes interestatals?
 • A quines zones del món hi ha hagut menys conflictes interestatals?
 • Quin país es troba situat a longitud -100 i latitud 25?
 • Quina illa es troba situada aproximadament a longitud 50 i latitud -25?
 • A quina longitud i latitud es troba aproximadament Espanya?

Visualitzar les disputes militaritzades

A continuació us mostrem un exemple de com visualitzar un o vàris conflictes segons si utilitzem com a unitat d’anàlisi la disputa militaritzada o l’incident de la disputa militaritzada. Si prenem com a unitat d’anàlisi l’incident de la disputa militaritzada utilitzarem el marc de dades midijoin, que creem a partir dels objectes midi i midloci amb el codi que mostrem a continuació. Aquest codi uneix els dos objectes i també recodifica algunes variables que hem tractat anteriorment, com fatality o hostlev. Les primeres observacions de midajoin es mostren a la Taula 3. Fixeu-vos que ara tenim les coordenades i informació de l’incident en un mateix marc de dades.

midijoin <- midi %>%
 inner_join(midloci, by = c("incidnum", "dispnum")) %>%
 select(dispnum, incidnum, location = midloc2_location, measuringpoint = midloc2_measuringpoint,
     lon = midloc2_xlongitude, lat = midloc2_ylatitude,
     styear, endyear, duration, tbi, fatalpre, fatality, hostlev, numa) %>%
 mutate(fatality = case_when(fatality == 0 ~ "None",
               fatality == 1 ~ "1-25",
               fatality == 2 ~ "26-100",
               fatality == 3 ~ "101-250",
               fatality == 4 ~ "251-500",
               fatality == 5 ~ "501-999",
               fatality == 6 ~ "More than 999",
               TRUE ~ "Missing"),
     hostlev = case_when(hostlev == 1 ~ "No militarized action",
               hostlev == 2 ~ "Threat to use force",
               hostlev == 3 ~ "Display of force",
               hostlev == 4 ~ "Use of force",
               hostlev == 4 ~ "War"))
Table 3: Unió de MIDLOC-I i MIDI
dispnumincidnumlocationmeasuringpointlonlatstyearendyeardurationtbifatalprefatalityhostlevnuma
35513551010UnspecifiedNANANA199319931-90NoneThreat to use force1
35513551002UnspecifiedNANANA199219961404-90NoneUse of force9
35513551004Adriatic SeaAdriatic Sea17.290341.855119931993-9160NoneDisplay of force1
35513551001Yugoslavia Territorial WatersCentroid of territorial waters18.913642.04861992199211290NoneDisplay of force13
35513551009Yugoslavia Territorial WatersCentroid of territorial waters18.913642.0486199319931851700NoneUse of force1
35513551003Yugoslavia Territorial WatersCentroid of territorial waters18.913642.048619931993-9-90NoneDisplay of force3
35513551008BosniaCentroid of ADM017.786544.1681199319931190NoneDisplay of force3
35513551006Danube RiverMidpoint of river20.325945.0941199319931250NoneUse of force1

A continuació creem el mapa midi_map i ubiquem les disputes del conflicte que té com a número de disputa (dispnum) 3551. Hem ubicat algunes variables al mapa i hem posat la transparència dels punts (alpha) a 0.5.

# Amb la funció get_stamenmap creem un mapamundi
midi_map <- get_stamenmap(bbox = c(top = 75,
                  left = -170, right = 170,
                  bottom = -58),
                  zoom = 2, #marquem la resolució del mapa
                  maptype = "toner-lite")

#Introduïm les dades de midloci al mapamundi
midi_map %>% 
 ggmap(base_layer = ggplot(aes(x = lon, y = lat,
                col = hostlev, size = tbi), 
 data = filter(midijoin, dispnum == 3551))) + 
 geom_point(alpha = 0.4) 
Conflicte de Iugoslàvia 1992-1993

Figure 2: Conflicte de Iugoslàvia 1992-1993

ZOOM: Fixa’t que el mapa de la Figura 2 té un zoom diferent al mapa que pots generar amb el codi.

Crea el teu propi mapa: Modifica el codi anterior per crear el teu propi mapa:

 • Tria una disputa militaritzada de la secció Hemisferi Occidental del llibre International Conflicts, 1816-2010: Militarized Interstate Dispute Narratives (Gibler 2018) d’entre les disponibles a la base de dades midijoin. Trobaràs les disputes disponibles amb el següent codi:
unique(midijoin$dispnum)
 • Escull la variable que representarà el color i la variable que representarà la mida dels punts. Escull també la transparència dels punts.
 • Ajusta les coordenades de l’objecte mida_map per focalitzar l’atenció a la zona del món on tinguis el conflicte que has seleccionat. Canvia, si ho prefereixes, el tipus de mapa (per exemple, “watercolor” o “toner-hybrid”. Podeu consultar-los tots teclejant ?get_stamenmap).
 • Fes una descripció del mapa. Ajuda’t de la narrativa que trobaràs al llibre International Conflicts, 1816-2010: Militarized Interstate Dispute Narratives (Gibler 2018), d’altra informació complementària que consideris oportuna i de la informació que tens al llibre de codis i a la base de dades.

Ajuda’t dels codis següents:

 • Quins incidents té una disputa concreta?
midijoin %>%
 filter(dispnum == 3551) %>% View
 • Quants incidents té una disputa concreta?
midijoin %>%
 filter(dispnum == 3551) %>%
 count()

Bibliografia

Bezerra, P., and A. Braithwaite. 2019. Codebook for the Militarized Interstate Dispute Location (MIDLOC-A/I) Dataset, v2.1.
Braithwaite, A. 2010. MIDLOC: Introducing the Militarized Interstate Dispute (MID) Location Dataset.” Journal of Peace Research 47 (1): 91–98.
Gibler, Douglas M. 2018. International Conflicts, 1816-2010: Militarized Interstate Dispute Narratives. Volume I. Lanham, MD: Rowman & Littlefield Publishers.
Kahle, David, and Hadley Wickham. 2013. ggmap: Spatial Visualization with ggplot2.” The R Journal 5 (1): 144–61.
Palmer, Glenn, Roseanne W. McManus, Vito D’Orazio, Michael R. Kenwick, Mikaela Karstens, Chase Bloch, Nick Dietrich, Kayla Kahn, Kellan Ritter, and Michael J. Soules. 2020. The MID5 Dataset, 2011-2014: Procedures, Coding Rules, and Description. Working Paper. https://correlatesofwar.org/data-sets/MIDs/mid-5-data-and-supporting-materials.zip/view.

 1. Trobaràs més informació metodològica sobre la base de dades al document Incident Coding Manual.pdf, que es troba a dins de l’arxiu MID5.zip↩︎

 2. Per més informació de com utilitzar ggmaps podeu consultar ggmap: Spatial Visualization with ggplot2 (Kahle and Wickham 2013).↩︎

Previous